Asociaţia este o persoană juridică de drept privat constituită în scopul de a populariza, promova, cerceta și dezvolta o nouă știință a materiei descoperită de inginerul în fizica nucleară, Mehran Tavakoli Keshe, precum și tehnologiile și aplicațiile derivate din această știință în domeniile:  energetic, transport, mediu înconjurator, agricultură, sănătate, nanotehnologie, telecomunicații, materiale, decontaminare, epurare și alte domenii.


Statutul Asociației Keshe România (click pentru a vizualiza documentul):


Care sunt obiectivele Asociaţiei Keshe România?

1. Cercetare și dezvoltare a tehnologiei pentru urmatoarele domenii (energie,  transport, agricultură, sănătate, nanotehnologie, mediu înconjurător, comunicare;

2. Educația spirituală conformă cu scopul asociației;

3. Cercetarea si dezvoltarea  unor noi paradigme ce vor imbina spiritualitatea si stiinta;

4. Decontaminarea, conservarea și protectia mediului;

5. Promovarea păcii cu ajutorul tehnologiei și a educației oferite;

6. Contribuţia la dezvoltarea socială în spaţiul naţional prin promovarea păcii sociale și a mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor.

7. Comunicarea cu societatea şi factorii decizionali naţionali referitor la reglementările ce privesc dezvoltarea societăţii civile, a organizaţiilor non-guvernamentale şi a mijloacelor de soluţionare a disputelor în sensul asigurării păcii mondiale și ocrotirii mediului înconjurător;

8. Dezvoltă filiale care sustin obiectivele asociației în toate judetele Romaniei.

9. Dezvoltă laboratoare de cercetare.

10. Organizarea de evenimente publice de informare și prezentare a studiilor și cercetărilor realizate.

11. Promoveaza, stabileste şi dezvolta contacte internaţionale, schimburi interculturale cu alte organizaţii similare

12. Promoveaza mediul stiintific,cultural, spiritual şi social românesc.

13. Organizeaza  acţiuni caritabile pentru colectarea de fonduri în vederea realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei

14. Dezvolta  programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice si private

15. Realizeaza  parteneriate şi proiecte cu instituţii ale administraţiei locale, judeţene, centrale pentru atingerea scopului propus;

16. Dezvolta  activităţi economice proprii în vederea autofinanţării, care să susţină scopul asociaţiei.

17. Participa la simpozioane, conferinţe, colocvii, seminarii sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale, în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.

18. Promoveaza respectarea demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului, eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică, religioasă, rasială sau sexuală;

19. Promoveaza voluntariatul  

20.Sprijina financiar direct prin donaţii şi sponsorizări de persoane provenite din medii defavorizate si ofera burse de specializare.

21. Sprijina activităţile cu caracter civic.

22. Sprijină dezvoltarea de comunitati autosustenabile si independete energetic, bazate pe pace si armonie.

23. Contributia la realizarea pacii planetare.

Cum devin voluntar în Asociația Keshe Romania?

Persoanele care doresc sa devina voluntari in cadrul Asociatiei Keshe Romania trebuie sa completeze formularul de mai jos:

https://goo.gl/forms/YUKfROWjLBl3UCzn1

Cum devin membru al Asociatiei Keshe România?

Persoanele care doresc sa devina membri in cadrul Asociatiei Keshe Romania, trebuie sa completeze aceasta cerere de adeziune :

https://forms.gle/jmtUkzmMcKnfGLkX6

Câte categorii de membri există?

Membri fondatori

Sunt persoane fizice semnatare ale Actului constitutiv al Asociaţiei.

Membri de onoare

Sunt personalităţi care împărtăşesc obiectivele Asociaţiei, sprijină Asociaţia în mod deosebit pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Calitatea de membru de onoare se conferă de către Consiliul Director prin decizie adoptată cu majoritate simplă. Membrii de onoare nu au obligaţia de a plăti cotizaţia.

Membri

sunt persoane fizice și/sau juridice care fac dovada unei legături cu activitatea Asociației, care recunosc Statutul acesteia, acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, îi acordă sprijin financiar şi moral.

Membri asociați

sunt persoane fizice și/sau juridice care se asociaza ulterior fondării asociaţiei fac dovada unei legături cu activitatea Asociației, care recunosc Statutul acesteia, acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, îi acordă sprijin financiar şi moral.

Poate dobandi calitatea de membru al asociaţiei orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de profesie sau sex, care nu a suferit o condamnare cu caracter penal, care are o activitate apreciata si recunoscuta de catre membrii deja existenti ai asociației, care manifesta un comportament exemplar si care isi exprima in scris aceasta dorinta si/sau care este recomandata de catre oricare dintre membrii fondatori.

Calitatea de membru se dobândeşte în urma aprobării cererii de adeziune a petentului de către Consiliul Director al asociaţiei, printr-o decizie care se comunică acestuia în scris. La prima întrunire se va comunica şi Adunării Generale, supunând-o totodată validării acesteia.

Toti membrii asociatiei vor semna Tratatul de pace mondială.

Cum se pierde calitatea de membru al asociaţiei?

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei survine prin:

 • deces;
 • renunţare din proprie iniţiativă la calitatea de membru, formulată în scris şi adresată Consiliului Director; calitatea de membru încetează în momentul înştiinţării Consiliului Director.
 • excluderea din Asociaţie, pentru motive temeinice, prin decizia Consiliului Director, luată cu majoritate simplă; calitatea de membru încetează la data luării la cunoştinţă; decizia poate fi contestată în termen de 15 zile calendaristice, iar contestaţia se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale; hotărârea se ia cu majoritate simplă.

Care sunt cazurile de excludere a unui membru din Asociația Keshe România?

 • daca membrul respectiv a fost condamnat penal printr-o hotarare definitiva;
 • daca prin activitatea proprie, membrul respectiv produce asociatiei prejudicii morale si/sau materiale;
 • daca membrul respectiv se angajeaza in activitati ce contravin prezentului Statut si Hotararilor Consiliului Director;
 • daca nu-si indeplineste obligatiile de membru prevazute se acest statut sau nu respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al asociatiei;
 • Pentru orice alte motive grave disciplinare.
 • Pierderea calitatii de membru atrage si pierderea oricarei functii in cadrul asociatiei.

Care sunt drepturile și obligațiile membrilor asociați ai Asociației Keshe România?

Membrii asociați au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleși în structurile organizatorice şi de conducere ale asociaţiei.
 • să participe la acţiunile organizate de asociaţie.
 • să îşi exprime punctul de vedere în orice problemă legată de asociaţie.
 • să voteze potrivit propriei convingeri în cadrul Adunării generale şi/sau in şedinţele Consiliului director.
 • sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor, personal sau prin reprezentant.
 • sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea asociatiei.
 • sa atace in justitie hotararile Adunarii Generale, care incalca prevederile legale sau ale prezentului Statut, precum si pe cele ale Regulamentului de Organizare si Functionare.
 • sa propuna si sa se implice si in alte activitati legale care sunt in interesul Asociatiei si al membrilor acesteia.
 • să participe la acţiunile organizate de asociaţie beneficiind de  reducere la seminarii si la atelierele de lucru practice.

Membrii asociați au următoarele obligaţii:

 • să respecte prevederile statutului Asociaţiei, ale Adunării Generale și deciziile Consiliului Director.
 • să nu desfăşoare acţiuni care să aducă prejudicii, materiale sau de imagine, Asociaţiei.
 • să participe la acţiunile Asociaţiei şi să îşi îndeplinească sarcinile ce le revin pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei.
 • să informeze Asociația asupra tuturor problemelor de importanță deosebită din cadrul domeniului de activitate.
 • să-și aducă contribuția prin mijloace legale la realizarea scopului și obiectivelor Asociației.
 • să nu facă declarații care contravin hotărârilor Asociației și/sau care aduc atingere intereselor acesteia.
 • să achite cotizaţia în cuantumul şi la termenele stabilite de Adunarea generală, astfel: 200 de lei /an, jumatate pana la mijlocul anului calendaristic si jumatate pana la sfarsitul anului calandaristic. Calitatea de membru se va dobandi dupa achitarea taxei de 200 lei/an.

Care sunt drepturile și obligațiile membrilor de onoare ai Asociației Keshe România?

Membrii de onoare ai asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la acţiunile organizate de Asociaţie;
 • să propună și să se implice și în alte activități legale care sunt în interesul Asociației și al membrilor acesteia.
 • să participe la acţiunile organizate de asociaţie beneficiind de  reduceri la seminarii
 • membrii si membrii de onoare nu au drept de vot.

Membrii de onoare ai asociaţiei au următoarele obligații:

 • să respecte prevederile statutului Asociaţiei, ale Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
 • să participe la acţiunile Asociaţiei;
 • să-și aducă contribuția prin mijloace legale la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 • să nu facă declarații care contravin hotărârilor Asociației și/sau care aduc atingere intereselor acesteia.

Care sunt drepturile și obligațiile membrilor Asociației Keshe România?

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la acţiunile organizate de Asociaţie;
 • să propună și să se implice și în alte activități legale care sunt în interesul Asociației și al membrilor acesteia.
 • să participe la acţiunile organizate de asociaţie beneficiind de  reduceri la seminarii
 • membrii si membrii de onoare nu au drept de vot.

Membrii asociaţiei au următoarele obligații:

 • să respecte prevederile statutului Asociaţiei, ale Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
 • să participe la acţiunile Asociaţiei şi să îşi îndeplinească sarcinile ce le revin pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
 • să-și aducă contribuția prin mijloace legale la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 • să nu facă declarații care contravin hotărârilor Asociației și/sau care aduc atingere intereselor acesteia;
 • să achite cotizaţia în cuantumul şi la termenele stabilite de Adunarea generală, astfel: 200 de lei /an, jumatate pana la mijlocul anului calendaristic si jumatate pana la sfarsitul anului calandaristic. Calitatea de membru se va dobandi dupa achitarea taxei de 200 lei/an.

Cum se pot efectua donații sau cotizații către Asociația Keshe România?

Donațiile și cotizațiile se vor efectua către contul bancar al Asociației Keshe România:

RO32BTRLRONCRT0358759401

Banca Transivania