Nanostratificarea pieselor din cupru

Realizarea GANS-ului de CO2

Realizarea GANS-ului de ZnO

Realizarea GANS-ului de CuO

Realizarea GANS-ului de CH3

Scroll to Top